Warto widzieć że 1% przeznaczamy na poniższe cele:

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2. promocji sportów wodnych,
3. zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
4. przeciwdziałania patologiom społecznym w szczególności poprzez sport i turystykę
Powyższe cele realizujemy przez następujące działania:
1) propagowanie aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) organizowanie regat oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w tym promujących miasto Olsztyn;
3) organizowanie rekreacji żeglarskiej, krzewienie kultury fizycznej, wychowanie  poprzez żeglarstwo;
4) edukacja w zakresie bezpieczeństwa korzystania z akwenów wodnych;
5) propagowanie nawyków aktywnego spędzania czasu.
6) organizowanie turystyki i rekreacji,
7) zakładanie i prowadzenie klubów sportowych,
8) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonych społecznym wykluczeniem
10) działania na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami;
11) promocja i organizacja wolontariatu
12) inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi sprzyjającej celom Fundacji