REGULAMIN PÓŁKOLONII ŻEGLARSKICH
organizowanych przez NAUTICUS Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci
i Młodzieży

I. DEFINICJE

1. Poniższe pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

a. Organizator – NAUTICUS Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży, wpisana do rejestru fundacji pod numerem REGON: 280240164 NIP:7393649160
b. Półkolonie – usługa realizowana przez Organizatora, polegająca na zapewnieniu opieki nad Uczestnikami, prowadzeniu zajęć z podstaw żeglarstwa, przy użyciu środków dydaktycznych i sprzętu Organizatora,
c. Opiekun – rodzic, opiekun prawny Uczestnika lub inna osoba pełnoletnia, zobowiązana do czasowej opieki nad Uczestnikiem, uprawniona przez rodzica lub innego opiekuna prawnego
Uczestnika na podstawie odrębnej umowy zawartej z prawnymi opiekunami Uczestnika,
d. Uczestnik – osoba niepełnoletnia, dobrowolnie zgłoszona do udziału w półkoloniach przez Opiekuna,
e. Instruktor, Trener – osoba zapewniona przez Organizatora, bezpośrednio prowadząca zajęcia,
f. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora
g. Umowa – umowa zawierana między Opiekunem, a Organizatorem podczas zapisu Uczestnika na półkolonie, na mocy której Organizator świadczy usługę prowadzenia zajęć dla Uczestnika,
h. Zgłoszenie – poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Organizatora,
i. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
j. WPPay – operator płatności internetowych działający jako system, dający możliwość szybkiego dokonywania oraz otrzymywania wpłat przez Internet pomiędzy Opiekunem, a Organizatorem.
k. Turnus – wybrany przez Opiekuna okres pobytu Uczestnika na Półkolonii organizowanej przez Organizatora, trwający 5 dni, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-16:30

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator oferuje dostępne usługi zgodnie z bieżącą ofertą zawartą na stronie: www.nauticus.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. Zmiana ta nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

III. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA I ZAWARCIE UMOWY

1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Półkoloniach następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego przez Opiekuna, za pośrednictwem strony internetowej
Organizatora: www.nauticus.pl w zakładce Półkolonie.
2. Warunkiem poprawnego Zgłoszenia Uczestnika na Półkolonie jest podanie prawdziwych i aktualnych danych Opiekuna oraz Uczestnika Półkolonii.
3. Potwierdzeniem chęci zapisu Uczestnika na Półkolonie jest wpłata pełnej kwoty za zgłoszenie Uczestnika na Półkolonie. Wypełnienie formularza wraz z wniesieniem opłaty jest traktowane jako zawarcie Umowy uczestnictwa w Półkoloniach.
4. Brak wniesienia powyższej wpłaty jest równoznaczne z anulowaniem Zgłoszenia i rezygnacją Uczestnika z udziału w Półkoloniach.
5. Umowa zawierana jest pomiędzy Organizatorem, a Opiekunem na podstawie Regulaminu,
6. Przedmiotem Umowy jest wybrana przez Opiekuna ilość Turnusów Półkolonii, w okresie od 26.06.2023 r. do 01.09.2023 r.,
7. Opiekunowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy na odległość, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, jednocześnie minimum 7 dni przed rozpoczęciem
wybranego Turnusu. Zgłoszenia o odstąpieniu od umowy należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres polkolonie@nauticus.pl

IV. PŁATNOŚCI

1. Opiekun zobowiązany jest do zapłaty całego wynagrodzenia na rzecz Organizatora
2. Wraz z potwierdzeniem zapisu Uczestnika wyświetlanym na stronie Organizatora, Opiekun otrzyma link do szybkiej płatności internetowej WPPay.
3. Dostępne formy płatności: karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Opiekuna kartą płatniczą Organizator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Opiekuna
5. W przypadku wyboru przez Opiekuna sposobu płatności przelewem, poprzez płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas realizacji jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Organizatora.

V. REZYGNACJA Z PÓŁKOLONII

1. Opiekun może zrezygnować z udziału Uczestnika w Turnusie. W tym celu wymagane jest przesłanie stosownego oświadczenia przez Opiekuna na adres e-mail Organizatora minimum 7 dni przed rozpoczęciem wybranego Turnusu
2. Opiekunowi przysługuje zwrot 100% wpłaty za niewykorzystane zajęcia, jeżeli dojdzie do rezygnacji Uczestnika z udziału w Turnusie w ciągu 14 dni od daty Zgłoszenia Uczestnika.
3. Opiekunowi przysługuje zwrot 100% wpłaty, gdy Uczestnik bądź Opiekun znajdzie na miejsce pierwotnego Uczestnika innego Uczestnika.
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Półkolonii na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu, Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnusu, w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników. W sytuacji odwołania Turnusu przez Organizatora, Opiekunowi przysługuje zwrot 100% wpłaty za niewykorzystane zajęcia.
6. W przypadku gdy z winy Organizatora nie odbędą się Turnusy, za które Opiekun dokonał zapłaty, Opiekunowi przysługuje zwrot 100% wpłaty.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY UCZESTNIKA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika będące w jego posiadaniu, ani za jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez Uczestnika w miejscu prowadzenia Półkolonii.
2. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika.

VII. UCZESTNICTWO W PÓŁKOLONIACH

1. Uczestnik bierze udział w Półkolonii za zgodą i na wniosek Opiekuna.
2. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń Instruktorów.
3. Miejsce prowadzonych Półkolonii wskazuje Organizator.
4. Uczestnictwo w Półkoloniach możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu płatności przez Opiekuna oraz wypełnieniu karty kwalifikacyjnej. Organizator ma prawo odmówić udziału Uczestnika w przypadku braku zapłaty lub wypełnionej ww. karty.
5. Uczestnik zostaje pod opieką Organizatora jedynie w trakcie oraz w miejscu prowadzonych Warsztatów.
6. Uczestnik po skończonych Półkoloniach musi zostać odebrany przez Opiekuna lub pisemnie wskazaną osobę upoważnioną przez Opiekuna, nie później niż do momentu zakończenia zajęć. Brak upoważnienia skutkować będzie niewydaniem Uczestnika osobom postronnym oraz naliczaniem opłaty w wysokości 50 zł za każde 30 min. opieki nad Uczestnikiem.
7. W przypadku, gdy Uczestnik po skończonych zajęciach wraca sam do domu, do Organizatora bądź Instruktora musi trafić stosowne oświadczenie Opiekuna. W przypadku niedostarczenia upoważnienia, Uczestnik nie uzyska zgody na opuszczenie miejsca odbywania się Półkolonii. Naliczana zostanie również opłata w wysokości 50 zł za każde 30 min. opieki nad Uczestnikiem.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Turnusu Uczestnika niezdyscyplinowanego, niewspółpracującego, niewykonującego poleceń Instruktorów oraz
negatywnie wpływającego na innych Uczestników.

VIII. WIZERUNEK

1. Opiekun wyraża zgodę, by w trakcie Półkolonii, Instruktor czy też inna osoba wskazana przez Organizatora wykonywała zdjęcia Uczestnikom Półkolonii w celu umieszczenia ich na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Fundacji Nauticus.
2. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest wysłać stosowne oświadczenie na adres: polkolonie@nauticus.pl

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie rezerwacji miejsca na wybrany Turnus. Dokonując zakupu Opiekun wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Organizatora usługi (tj. organizacji Półkolonii i dokonania rozliczeń czy płatności).
2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
3. Opiekun ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej na adres e-mail: polkolonie@nauticus.pl

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Opiekun zgadza się na kontakt mailowy i telefoniczny ze strony Organizatora i osób upoważnionych przez Organizatora, w kwestiach dotyczących płatności, najbliższych Turnusów oraz w sytuacji wymagającej natychmiastowej uwagi Opiekuna związanej ze zdrowiem lub nieodpowiednim zachowaniem Uczestnika.
2. Zgłoszenie Uczestnika do Półkolonii prowadzonych przez Organizatora, równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu przez Opiekuna.
3. Zgłoszenie Uczestnika na Półkolonie prowadzone przez Organizatora, równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i Opiekuna przez Organizatora w celu:

a) kontaktu Organizatora z Opiekunem w sytuacjach wymienionych w pkt X ust. 1 Regulaminu,
b) wypełnienia innych obowiązków ciążących na Organizatorze,

4. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia go na stronie internetowej Organizatora.
5. Zmiany w Regulaminie obowiązują jedynie do nowo zawieranych Umów.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Prawa Cywilnego.
7. W przypadku zawarcia z Opiekunem umowy, której postanowienia różnią się od postanowień Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia zawartej umowy.
8. Wszelkie reklamacje Organizator zobowiązuje się rozpatrzeć jak najszybciej, w terminie do 14 dni kalendarzowych.
9. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.